Villkor

Information om behandling av personuppgifter inom Aktiebolaget Andersson & Sjöberg

Aktiebolaget Andersson & Sjöberg, 556314-9474, Södra Virvelvägen 2, 232 35 Arlöv är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. I samband med att Du blir kund hos Aktiebolaget Andersson Sjöberg AB kommer Dina personuppgifter att lagras. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på uppgifter som vi samlar in är namn, personnummer, kontaktuppgifter och köphistorik.

Köp av varor från Aktiebolaget Andersson Sjöberg AB är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med Dig. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att Dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgifter är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.Vi kan i förekommande fall överföra Dina personuppgifter till rättsliga instanser. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi hämtar viss information regelbundet från externa informationstjänster tex. samkörs Ditt personnummer mot register hos kreditupplysningsföretag för att säkerställa att Dina uppgifter är uppdaterade och korrekta.
Vi behandlar uppgifter om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra uppföljning och utvärdering och kräver därför inte Ditt samtycke.

Med stöd av Ditt samtycke kan vi behandla Dina personuppgifter för att kommunicera och lämna erbjudande till Dig genom direktmarknadsföring såsom nyhetsbrev. Du har rätt att, när som helst, motsätta Dig vår behandling av Dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera Dig från fortsatta utskick genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta vårt dataskyddsombud.

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid Du är kund hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla lagliga krav och preskriptionsfrister. Efter det kommer Dina uppgifter att raderas eller avidentifieras.

Du har rätt att begära tillgång till Dina personuppgifter via ett s.k. registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse om en uppgift är felaktig eller ofullständig. Du har rätt att motsätta Dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla Dina uppgifter om vi har tvingande berättigande skäl som överväger integritetsintresse. Under vissa omständigheter har Du rätt att få Dina personuppgifter raderade om behandlingen stödjer sig på samtycke. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) för det fall Du upplever att Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen inte följs.

Om Du har några frågor om vår behandling av Dina personuppgifter är Du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Lars Magnusson med kontaktuppgifter enligt nedan.

E-post: lars.magnusson@dev.tommyfalk.com
Telefon: 040 – 53 85 07

Vi använder cookies - Vad är cookies?

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Informationen som samlas in är anonym

Informationen som kan samlas in är anonym och innehåller vare sig IP-adress, namn, e- postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till dig som person. Kakor används inte för att skada eller förstöra din dator.

Hur vill du göra med cookies?

Aktiebolaget Andersson Sjöberg webbplats använder kakor för att spara statistik och för att kunna följa hur besökare navigerar på webbplatsen. Det går bra att använda webbplatsen även utan kakor, men det kan påverka din upplevelse och navigering på webbplatsen. Vill du stänga av användningen av kakor gör du det i inställningarna för din webbläsare.